Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Kraska, zamieszkały w Piasecznie, ul. Warszawska 37 lok 66, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Holding Marcin Kraska, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Warszawska 37 lok 66, 05-500 Piaseczno, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod następującym numerem (będącym jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej): NIP 9511956951, e-mail cityco@cityco.pl

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z osobami zainteresowanymi szkoleniami i umożliwienie osobom zainteresowanym rejestracji na szkolenie. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zapytania lub zarejestrowania się na szkolenie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie zapytania ani zarejestrowania się na szkolenie.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje i organy upoważnione z mocy prawa w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje ani nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wysyłania odpowiedzi na zapytanie lub przeprowadzenia szkolenia – wykonania umowy, jej rozliczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez jej strony, o ile z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie wynika dłuższy okres przechowywania tych danych