Regulamin

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa reguły świadczenia usług polegających na umożliwieniu umieszczania treści, zdjęć i innych informacji zgodnych z myślą przewodnią platformy www.przeprowadzka.pl oraz zapoznania się z nimi.
 2. Serwis internetowy  Przeprowadzka.pl jest dostępny pod adresem www.przeprowadzka.pl oraz może być dostępny lub zmieniony i funkcjonować pod innymi adresami wskazanymi przez Administratora.

 

§2. Definicje

 1. Regulamin – zasady oraz reguły współpracy z Administratorem i Serwisem www.przeprowadzka.pl
 2. Administrator – ……
 3. Serwis www.przeprowadzka.pl  – prowadzony przez ……. w języku polskim, serwis internetowy umieszczony w internecie pod adresem głównym www.przeprowadzka.pl i/lub innymi adresami będącymi w dyspozycji Administratora.
 4. Ogłoszenie – sporządzone przez Kontrahenta w formie komunikatu, zaproszenie do zawarcia stosunku prawnego, składające się z prawdziwych i sprawdzonych przez Kontrahenta treści, obrazu, nagrań obrazu, nagrań dźwięku oraz innych, podanych w komunikacie informacji będących w prawdzie ze stanem faktycznym, przesyłanych i podawanych przez Kontrahenta, a następnie umieszczanych w celu emisji w Serwisie www.przeprowadzka.pl na podstawie zasad Regulaminu. Ogłoszenie winno faktycznie przedstawiać zamiar dokonania stosunku prawnego i/lub transakcji o której mowa w Ogłoszeniu. Emisja Ogłoszenia ma charakter terminowy wg aktualnego Cennika.
 5. Usługa – to aktualna oferta dostępna u Administratora i/lub w Serwisie www.przeprowadzka.pl, umieszczana w Serwisie www.przeprowadzka.pl  na podstawie zasad Regulaminu oraz zasad emisji podanych dla Ogłoszenia.
 6. Kontrahent – podmiot, funkcjonujący jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna, posiadający pełnię praw do prowadzenia działalności gospodarczej, posiadający odpowiednie zgody, wpisy, licencje, zaświadczenia i inne wymagane prawem świadectwa w krajowych i zagranicznych rejestrach państwowych. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych, Kontrahentem może zostać tylko osoba posiadająca ważne umocowanie do działania w imieniu tych podmiotów. W roli Kontrahenta nie może występować osoba fizyczna.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub każda inna jednostka organizacyjna, zapoznająca się z opublikowanymi zasobami strony www.przeprowadzka.pl
 8. Opłata – okresowa płatność, dokonywana przez Kontrahenta na rzecz Administratora w związku z realizacją zamówionych przez Kontrahenta emisji Ogłoszeń i/lub Usług w Serwisie www.przeprowadzka.pl. Opłata jest naliczana zgodnie z wybranym rodzajem Ogłoszenia na podstawie aktualnego Cennika dostępnego u Administratora lub w treści publikowanej na łamach Serwisu www.przeprowadzka.pl lub innych.
 9. Formularz – otrzymany, przedstawiony w procesie rejestracji lub przesłany od Administratora do Kontrahenta, zakres wskazanych i wymaganych do wypełnienia danych i informacji.
 10. Cennik – podany w wyniku negocjacji i/lub w formie ogólnodostępnej informacji, koszt emisji Ogłoszenia i/lub Usługi za pośrednictwem Serwisu www.przeprowadzka.pl

 

§3. Zasady współpracy z Serwisem www.przeprowadzka.pl

 1. Kontrahent, zobowiązany jest do podawania podczas wypełniania Formularza informacji prawdziwych i zgodnych ze stanem rzeczywistym. Kontrahent oświadcza, że zawarte w Ogłoszeniu i/lub Usłudze treści, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja z wykorzystaniem Serwisu www.przeprowadzka.pl nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, praw, interesów oraz dobrego imienia Serwisu www.przeprowadzka.pl, jego Administratora i innych podmiotów powiązanych z nimi bezpośrednio lub pośrednio, praw podmiotów i osób trzecich, praw autorskich i każdych innych, obowiązujących praw.
 2. Administrator oraz Serwis www.przeprowadzka.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, wiarygodność i rzetelność Kontrahenta i publikowanych przez niego treści, a w następstwie za wynikającą z tego odpowiedzialność
 3. Kontrahent zobowiązany jest do poszanowania godności, przynależności etnicznej, religijnej oraz każdej innej mogącej zostać odebraną jako przejaw dyskryminacji.
 4. Kontrahent został poinformowany o zakazie używania słów, zdań, określeń i innych sformułowań powszechnie uznawanych jako obraźliwe i dyskryminujące. Decydujący głos w ocenie ww. zjawisk należy do Administratora.
 5. Kontrahent zostaje poinformowany o całkowitym zakazie wykorzystywania logo, wizerunku lub innych cech szczególnych innych podmiotów, w tym również Administratora i/lub Serwisu.
 6. Kontrahent zostaje poinformowany o zakazie praktyki jakichkolwiek działań, mogących zostać odebrane jako przejaw nieuczciwej konkurencji.
 7. Oświadcza się, że wszelkie materiały w tym znaki towarowe, obrazy, treści i inne elementy składowe Serwisu www.przeprowadzka.pl oraz informacje zawarte przez Kontrahenta w treści Ogłoszenia i/lub Usługi, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do baz danych i innych praw obowiązujących, tym samym podlegają ochronie prawnej.
 8. Pobranie, a następnie wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, jakichkolwiek materiałów z Serwisu www.przeprowadzka.pl wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora i Serwisu www.przeprowadzka.pl. Pobieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie, przerabianie, udostępnianie i wszystkie inne możliwe do wykonania czynności, wykorzystujące jakiekolwiek materiały i treści umieszczone w Serwisie www.przeprowadzka.pl oraz w mediach należących i/lub zarządzanych przez Administratora są zabronione w imię ochrony wizerunku i interesów Administratora, Serwisu www.przeprowadzka.pl, Kontrahenta czy jakiegokolwiek innego podmiotu posiadającego relacje z ww. podmiotami.
 9. Kontrahent został poinformowany przez Administratora i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl o zagrożeniu i ryzyku wynikającym z kopiowania, archiwizowania, przetwarzania, modyfikowania, rozpowszechniania i innych nie wymienionych tu czynności, treści, obrazów i innych informacji znajdujących się w wyemitowanym Ogłoszeniu i/lub Usłudze Kontrahenta przez nieupoważnione do tego podmioty i osoby trzecie. Kontrahent zrzeka się roszczeń wobec Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl w związku z nie odpowiedzialnym i nie uprawnionym dokonaniem ww. czynności.
 10. Kontrahent zobowiązuje się do natychmiastowej aktualizacji jakichkolwiek danych i treści związanych z nim i/lub z zamieszczonymi w jego imieniu i na jego rzecz Ogłoszeniem i/lub Usługą, w szczególności danych teleadresowych oraz danych wymaganych do prawidłowego uregulowania Opłat wynikających ze współpracy z Administratorem i/lub Serwisem www.przeprowadzka.pl
 11. Kontrahent zobowiązany jest do nie umieszczania w Serwisie www.przeprowadzka.pl jakichkolwiek informacji o charakterze promocyjnym, reklamowym, ogłoszeniowym, nie związanych z tematyką Serwisu www.przeprowadzka.pl i każdym innym mogącym zostać uznanym m.in. przez Administratora jako przejaw nieuczciwej konkurencji.
 12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Kontrahenta i/lub podmioty z nim związane, odnośników, linków, adresów stron www lub innych informacji, które w mniemaniu Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl mogłoby zostać zinterpretowane jako działanie na szkodę i szkodzące dobremu imieniu Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl

 

§4. Zawarcie Umowy

 1. Administrator, Serwis www.przeprowadzka.pl i Kontrahent ustalają, iż poprzez zawarcie Umowy rozumie się spełnienie przez Kontrahenta wszystkich warunków określonych przez Administratora, Serwis www.przeprowadzka.pl i Regulamin w tym m.in.:
  1. dokonanie poprawnej rejestracji przez Kontrahenta,
  2. akceptację Regulaminu i wszystkich innych warunków oraz zobowiązań przez Kontrahenta wobec Administratora i Serwisu www.przeprowadzka.pl
  3. akceptację przez Administratora i Serwis www.przeprowadzka.pl informacji podanych przez Kontrahenta podczas wypełniania któregokolwiek z Formularzy,

 

§5. Zamieszczanie, edytowanie, dezaktywacja i usuwanie Ogłoszeń i/lub Usługi

 1. Administrator i Serwis www.przeprowadzka.pl świadczy usługi polegające na udostępnieniu Kontrahentowi możliwości publikowania Ogłoszeń i/lub Usługi, i innych uzgodnionych treści i działań z wykorzystaniem Serwisu www.przeprowadzka.pl i należących do niego innych mediów.
 2. Administrator i Serwis www.przeprowadzka.pl daje możliwość emisji Ogłoszenia i/lub Usługi, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza, w zakresie co najmniej pól wskazanych jako obowiązkowe.
 3. Nie wypełnienie pól obowiązkowych jest równoznaczne z nie umieszczeniem Ogłoszenia i/lub Usługi, nie znosząc tym samym zobowiązań Kontrahenta np. z tytułu uregulowania należnej Opłaty, wobec Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl
 4. Emisja Ogłoszenia i/lub Usługi, rozpoczyna się po spełnieniu wszystkich podanych do wiadomości Kontrahenta oczekiwań wobec niego w tym m.in. prawidłowego wypełnienia Formularza oraz dokonania Opłaty.
 5. W przypadku braku uregulowania Opłaty przez Kontrahenta, Ogłoszenie i/lub Usługa zostanie w ciągu 3 dni trwale usunięte bez możliwości jego przywrócenia, również w przypadku prawidłowego spełnienia pozostałych warunków niezbędnych dla dodania Ogłoszenia i/lub Usługi.
 6. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl informuje Kontrahenta, iż po zakończeniu okresu emisji Ogłoszenia i/lub Usługi, czas w jakim można ponownie aktywować Ogłoszenie i/lub Usługę z wykorzystaniem wprowadzonych w Formularzu informacji to 7 dni od daty zakończenia emisji. W tym czasie wymaga się również od Kontrahenta dokonania stosownej Opłaty za Ogłoszenie i/lub Usługę według aktualnego Cennika
 7. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia na obrazach wykorzystanych w treści Ogłoszenia i/lub Usługi własnego logotypu w postaci np. znaku wodnego.
 8. Kontrahent zobowiązany jest do nie umieszczania w zamówionym Ogłoszeniu i/lub Usłudze, treści, obrazów, nagrań obrazu, nagrań dźwięku zawierających jakiekolwiek produkty i/lub usługi niż te będące przedmiotem Ogłoszenia i/lub Usługi.
 9. Ogłoszenie i/lub Usługa może zostać wyemitowane jedynie w języku polskim, chyba, że Administrator i/lub Serwis umożliwi zamieszczenie Ogłoszenia i/lub Usługi w całości lub części, w innym, wybranym języku.
 10. Ogłoszenie i/lub Usługa są odpłatne i mogą być emitowane przez okres wynikający z aktualnego Cennika dostępnego u Administratora i/lub w Serwisie www.przeprowadzka.pl
 11. Ogłoszenie samodzielnie tworzy Kontrahent poprzez podanie prawdziwych, wiarygodnych i sprawdzonych przez siebie informacji oraz danych, niezbędnych do prawidłowego zakwalifikowania Ogłoszenia i/lub Usługi do aktywacji w Serwisie www.przeprowadzka.pl. Administrator zabrania dodawania w treści Ogłoszenia i/lub Usługi, informacji nie związanych z tematyką Serwisu www.przeprowadzka.pl
 12. Treść Ogłoszenia i/lub Usługi, może dotyczyć tylko i wyłącznie jednego przedmiotu będącego w posiadaniu i władaniu przez Kontrahenta.
 13. Niemożliwa jest zamiana w trakcie realizacji treść Ogłoszenia i/lub Usługi lub kategorii w jakiej jest aktualnie umieszczone.
 14. Treść Ogłoszenia i/lub Usługi, powinna kwalifikować je do wskazanej przez Kontrahenta kategorii i zawierać prawdziwe i sprawdzone przez Kontrahenta treści, uniemożliwiając wprowadzenie odbiorcy Ogłoszenia i/lub Usługi, w błąd. Ponadto informacje prezentowane w Ogłoszeniu i/lub Usłudze powinny poprzez swoją treść jasno i czytelnie określać stan prawny, techniczny, lokalizację i inne parametry przedmiotu Ogłoszenia i/lub Usługi.
 15. Podane w treści Ogłoszenia i/lub Usługi ceny, powinny być wyrażone w walucie krajowej tj. polskich złotych w kwocie brutto.
 16. Kontrahent, umieszczając w Serwisie www.przeprowadzka.pl Ogłoszenie i/lub Usługi, potwierdza posiadanie pełni praw do posługiwania się i rozpowszechniania wspomnianych treści, obrazów, nagrań obrazu, nagrań dźwięku w Serwisie www.przeprowadzka.pl i należącymi do Administratora innych mediów rozpowszechniania Ogłoszenia i/lub Usługi. Kontrahent umieszczając Ogłoszenie i/lub Usługę, upoważnia Administratora i Serwis www.przeprowadzka.pl do publikacji Ogłoszenia i/lub Usługi, w będących w posiadaniu lub użytkowaniu Administratora mediach.
 17. Administrator i Serwis www.przeprowadzka.pl ma prawo uzależnić realizację zamówionego Ogłoszenia i/lub Usługi, od uzyskania od Kontrahenta dokumentacji, poświadczającej dane i informacje podane przez niego podczas wypełniania któregokolwiek Formularza.
 18. Kontrahent nie może tworzyć i wykorzystywać tymczasowych adresów poczt elektronicznej dla emisji Ogłoszenia i/lub Usługi.
 19. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo do działań związanych z modyfikacją i edycją Ogłoszeń i/lub Usługi, ich czasowym lub stałym zawieszeniem emisji, całkowitym usunięciem Ogłoszeń i/lub Usługi, edycją treści Ogłoszeń i/lub Usługi w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia postanowień Regulaminu, narażeniu na utratę dobrego imienia lub innych strat dla Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl. Administrator o ww. czynnościach poinformuje Kontrahenta.

 

§6. Odpowiedzialność

 1. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie jest stroną w zawieraniu jakichkolwiek transakcji, zobowiązań, ustaleń pomiędzy Kontrahentem, a innymi podmiotami, osobami trzecimi oraz Użytkownikami Serwisu www.przeprowadzka.pl
 2. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty wynikające z emisji Ogłoszeń i/lub Usługi, w tym głównie za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia i/lub Usługi, realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji przedmiotu Ogłoszenia i/lub Usługi, czy składane oświadczenia i zobowiązania stronom ustaleń i/lub transakcji.
 3. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kontrahenta jakichkolwiek umów i ustaleń zawartych w związku z emitowanym Ogłoszeniem i/lub Usługami oraz za następstwa działań podjętych przez Kontrahenta i inne podmioty oraz osoby trzecie, w tym również Użytkowników Serwisu www.przeprowadzka.pl,  za naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność treści oraz jakichkolwiek innych informacji podanych przez Kontrahenta w tym głównie za stan techniczny, bezpieczeństwo, legalność czy cechy przedmiotu i/lub usługi podanej w Ogłoszeniu i/lub Usłudze, które zostały przez niego podane w treściach z którymi ma możliwość zapoznać się Użytkownik Serwisu www.przeprowadzka.pl
 5. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Kontrahenta, innych podmiotów i osób trzecich do zawierania i realizacji ustaleń oraz postanowień zawartych pomiędzy którąkolwiek ze stron, w tym również z Użytkownikami Serwisu www.przeprowadzka.pl
 6. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub innych urządzeń nie należących do Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl
 7. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej oraz podmiotów i osób trzecich mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu www.przeprowadzka.pl
 8. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie ponosi odpowiedzialności za planowe i nie planowe przerwy w funkcjonowaniu Serwisu www.przeprowadzka.pl oraz za ewentualne związane z tym utracone korzyści dla Kontrahenta i wszystkich innych użytkowników Serwisu www.przeprowadzka.pl. Tym samym Kontrahent i wszyscy inni użytkownicy Serwisu www.przeprowadzka.pl dobrowolnie zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl
 9. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl w miarę możliwości, będzie dokładać starań, aby bieżąca konserwacja, naprawy, zmiany, modyfikacje i wszystkie inne czynności mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu www.przeprowadzka.pl były dla Kontrahenta i użytkowników Serwisu www.przeprowadzka.pl jak najmniej uciążliwe.

 

§7. Określanie Opłaty i sposób jej rozliczenia

 1. Kontrahent za możliwość umieszczenia Ogłoszenia i/lub Usługi, w Serwisie www.przeprowadzka.pl otrzyma fakturę Proforma i/lub fakturę.
 2. Kontrahent, wypełniając odpowiedni Formularz, wyraża zgodę na wystawienie faktury Proforma i faktury z wykorzystaniem podanych przez Kontrahenta w Formularzu danych.
 3. Kontrahent wyraża zgodę na przesłanie na podany w Formularzu adres e-mail, faktury Proforma i faktury. Kontrahent ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, co będzie skutkować otrzymywaniem faktury papierowej na adres podany w Formularzu – do czasu uregulowania Opłaty, emisja Ogłoszenia i/lub Usługi jest wstrzymana.
 4. Kontrahent zobowiązuje się dokonać Opłaty za podjęte wobec Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl zobowiązania, wynikające z zamówionych usług, w szczególności Ogłoszeń i/lub Usług na podstawie aktualnego cennika Serwisu www.przeprowadzka.pl lub na podstawie wysokości Opłaty określonej przez Administratora i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl
 5. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo do przyznawania rabatów w stosunku do należnej Opłaty.
 6. Brak dokonania przez Kontrahenta Opłaty, skutkuje wstrzymaniem realizacji zamówionych usług w tym emisji Ogłoszenia i/lub Usługi, do momentu zaksięgowania Opłaty.
 7. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo do udzielania dowolnych rabatów, upustów i innych form promocyjnych na wszystkie rodzaje Ogłoszeń i/lub Usług.
 8. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega, że w przypadku naruszenia jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu, jakichkolwiek działań na szkodę i wszelkie straty Administratora i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl, Kontrahentowi nie przysługuje jakikolwiek zwrot z tytułu wniesionych Opłat, a Kontrahent tym samym, dobrowolnie zrzeka się jakichkolwiek praw i roszczeń.
 9. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie jest zobowiązany wobec Kontrahenta lub podmiotów i osób trzecich do proporcjonalnego rozliczenia wniesionych Opłat z tytułu dotychczasowego czasu trwania emisji Ogłoszenia i/lub Usługi w związku z zaistnieniem przerwy w prawidłowym i nieprawidłowym funkcjonowaniu Serwisu www.przeprowadzka.pl

 

§8. Informacje marketingowe i polityka prywatności

 1. Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych zawierających materiały reklamowe, promocyjne, sprzedażowe i każde inne, mające w swojej treści ofertę lub zaproszenie do zapoznania się z ofertą.
 2. Kontrahentowi przysługuje prawo do odwołania ww. zgody co skutkuje brakiem możliwości korzystania z Serwisu www.przeprowadzka.pl
 3. Dane i informacje podane przez Kontrahenta winny składać się z informacji ogólnodostępnych, które nie podlegają z żadnym stopniu przepisom o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie ma obowiązku jakiejkolwiek weryfikacji w dowolnym celu podanych przez Kontrahenta danych w którymś z wypełnionych przez niego Formularzy.
 5. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo do ujawniania posiadanych danych Kontrahenta na wezwanie uprawionych do tego służb i/lub w związku z obowiązującymi zasadami prawa, a w szczególności w sytuacjach naruszenia prawa, walce z nadużyciami, oszustwami i innymi zjawiskami zabronionymi obowiązującym prawem.
 6. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania gromadzonych danych Kontrahenta innym podmiotom i serwisom, również tym prowadzonym przez Administratora w zakresie jakim nie stanowią one danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

§9. Informacje dotyczące adresu IP, plików Cookies oraz innych informacji o
urządzeniach mobilnych i stacjonarnych

 1. Kontrahent oraz inni, pozostali użytkownicy Serwisu www.przeprowadzka.pl zostali poinformowani o możliwości gromadzenia przez Administratora i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl danych z wykorzystaniem m.in. technologii plików cookies, pikseli śledzących i innych metod oraz rozwiązań umożliwiających m.in. poznanie i zachowanie preferencji użytkownika komputera, telefonu komórkowego czy innego urządzenia wykorzystywanego przez Kontrahenta czy innych użytkowników Serwisu www.przeprowadzka.pl
 2. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl gromadzi w ramach funkcjonowania Serwisu www.przeprowadzka.pl tzw. pliki cookies stałe, jak również tzw. pliki cookies sesyjne.
 3. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie możliwość przekazywania gromadzonych w ten sposób danych w celach marketingowych, analitycznych i innych wskazanych przez Administratora i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl

 

§10. Składanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Kontrahent ma prawo zgłaszać reklamację w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówionych Usług świadczonych przez Serwis www.przeprowadzka.pl w terminie 7 dni od momentu aktywacji zamówienia.
 2. Po upływie 7 dni uznaje się, że Ogłoszenie i/lub Usługa została zrealizowana w sposób prawidłowy, a Kontrahent zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówionych Usług.
 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w dziale „Kontakt“ Serwisu www.przeprowadzka.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Kontrahenta podane podczas wypełniania Formularza, numer Ogłoszenia jeśli został nadany oraz inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji Usługi. W przypadku braku niezbędnych informacji Administrator zwróci się do Kontrahenta celem ich uzupełnienia – reklamacje nie pozwalające na identyfikację Usługi nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, Administrator powiadomi Kontrahenta o tym fakcie i wskaże inny termin.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji, Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl powiadomi Kontrahenta na adres e-mail podany w Formularzu.

 

§11. Zakończenie Umowy

 1. Zawarta pomiędzy Administratorem i/lub Serwisem www.przeprowadzka.pl, a Kontrahentem Umowa ma charakter bezterminowy.
 2. Zawartą Umowę może rozwiązać każda ze stron, z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia po wcześniejszym uregulowaniu przez Kontrahenta naliczonych wobec niego Opłat przez Administratora i/lub www.przeprowadzka.pl
 3. W przypadku złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy bez wcześniejszego uregulowania Opłat, Strony uznają takie rozwiązanie za nieskuteczne do momentu zaksięgowania na wskazanym przez Administratora rachunku bankowym należnych Opłat. Do czasu skutecznego rozwiązania Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl ma prawo naliczać Kontrahentowi odpowiednie Opłaty z tytułu emitowanych Ogłoszeń i/lub Usług.
 4. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Kontrahentem lub podmiotami i osobami trzecimi z nim związanymi, Umowy w trybie natychmiastowym bez podawania przyczyny.
 5. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej Umowy w trybie natychmiastowym w wyniku nie przestrzegania postanowień Regulaminu przez Kontrahenta lub podmioty i osoby trzecie z nim związane.
 6. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej Umowy w trybie natychmiastowym w wyniku działań Kontrahenta lub podmiotów i osób trzecich z nim związanych, które w opinii Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl są nie etyczne, nie moralne, są niezgodne z polityką i światopoglądem Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl lub szkodzą dobremu imieniu Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl, bądź podmiotom z nimi związanym.
 7. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej Umowy w trybie natychmiastowym w wyniku działań Kontrahenta lub podmiotów i osób trzecich z nim związanych, które w opinii Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl mają wpływ na wizerunek, postrzeganie i dobre imię Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl
 8. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej Umowy w trybie natychmiastowym w wyniku działań Kontrahenta lub podmiotów i osób trzecich z nim związanych, które wobec Administratora i/lub Serwisu www.przeprowadzka.pl mają nieuregulowane zobowiązania z tytułu Opłaty.
 9. Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl nie jest zobowiązany wobec Kontrahenta lub podmiotów i osób trzecich do proporcjonalnego rozliczenia wniesionych Opłat z tytułu dotychczasowego czasu trwania emisji Ogłoszenia i/lub Usługi, w tym m.in. w przypadku rozwiązania Umowy.

 

§12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu www.przeprowadzka.pl
 2. Regulamin i wymienione w nim zasady, reguły, normy, określenia i terminy w tym m.in. Usługa, Ogłoszenie oraz Opłaty mogą zostać zmienione przez Administratora i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl
 3. O dokonanych zmianach Administrator i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl poinformuje Kontrahenta poprzez publikację takiej informacji na stronie internetowej Serwisu www.przeprowadzka.pl – Kontrahent zobowiązuje się do bieżącego sprawdzania postanowień Regulaminu oraz zakładki „Komunikaty“ na stronie www.przeprowadzka.pl
 4. Dokonane zmiany wchodzą w życie w ciągu trzech dni od daty ich ogłoszenia. Ogłoszenia i/lub Usługi aktywowane przez Administratora i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl, mogą zostać dezaktywowane przez Kontrahenta poprzez rozwiązanie Umowy, a rozliczenie Opłaty nastąpi proporcjonalnie do wykorzystanego okresu od daty rozpoczęcia emisji.
 5. W przypadku braku otrzymania przez Administratora i/lub Serwis www.przeprowadzka.pl na służący do kontaktu adres e-mail informacji od Kontrahenta o rozwiązaniu Umowy, przyjmuje się, że Kontrahent zapoznał się z wprowadzonymi zmianami i zostały one przez niego zaakceptowane.
 6. Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy Administratorem i/lub Serwisem www.przeprowadzka.pl, a Kontrahentem jest prawo polskie.
 7. Powstałe w wyniku działań Administratora i /lub Serwisu www.przeprowadzka.pl spory z Kontrahentem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne z siedzibą w Warszawie.
 8. W przypadku uznania prawomocnym orzeczeniem sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu jako nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.